திங்கள், 26 மார்ச், 2012

205 கோடி சாதனை


பிரதீபா பாடீலின் உலகச் சுற்றுலாச் சாதனையும்
இந்திய மக்களின் வேதனையும் சோதனையும்
கட்டுச் சோற்றில் எலிக் குஞ்சு.

புதன், 7 மார்ச், 2012

நான் அழியாச் சி(ன்)னம்


நான் அமைதியாகிவிட்ட ஆழ்கடல்
வெளித் தெரியாது ஏராளமான உயிரனங்கள் வாழ,
நீ (யாரும்) அறியாச் சலனம்.