புதன், 24 ஜூலை, 2013

ஒரு மணி இசை இரைச்சல்

பீதோவன் சிம்பொனி 3
பில்ஹார்மனி கேட்டேன்
ஐய்யோக் கடவுளே: மனைவி.

புதன், 10 ஜூலை, 2013

திங்கள், 1 ஜூலை, 2013

எதுவும்

சிறியதாக வைத்திருக்கிறார்கள்
பெரியதாக கேட்கிறார்கள்

முன்னோர் கொடுத்தது அதுவும்