திங்கள், 21 நவம்பர், 2011

நன்றி (சொல்வது)


  நன்றி (சொல்வது)

  போதும் நிறுத்து என்பதற்கா?
  உள்ளார்ந்த பறை சாற்றலின் வெளிப்பாடா?
  கூட்டவும் கழிக்கவும்.

திங்கள், 14 நவம்பர், 2011

பைதான்


ஆட்சி மாற்றம் (என்பது) பொய்தான்
கட்சி நாற்றம் (என்பது) மெய்தான்
ஜனநாயகப் பைதான்!.