செவ்வாய், 8 செப்டம்பர், 2020

பூ வெடிக் காலம் பூ வெடிக்கலாம் FLOWERS WILL BLOOM THIS IS SPRING

 Flowers will bloom , This is Spring

Girl Behind Coconut Tree High Resolution Stock Photography and Images -  Alamy

I am Palm Tree, You are Coconut Tree

Dear my Girl your Eyes like Butter

woman, coconut trees, one person, sky, tree, happiness, leisure activity,  plant, CC0, public domain, royalty free | Piqsels

Base is BrokenCherry blossom love | Lifestyle News,The Indian Express

பூ வெடிக் காலம் பூ வெடிக்கலாம்

Magnolia - Wikipedia

பனை எனை தென்னை உன்னை

கண்ணை  பெண்ணை வெண்ணைய்

Krishnapriya Foundation

அடி சாய்ந்தது

சனி, 22 ஆகஸ்ட், 2020

POET TANIGAI தணிகை

 Is it Smoke  or Cloud? Is it Cloud or Smoke?

Smoke is Cloud; Cloud is Smoke

Water the elixir of life

Perennial Streamபுகையா மேகமா மேகமா புகையா

புகையே மேகம் மேகமே புகை9 Different Types of Rivers (Plus Essential Facts)


பொய்கை

சனி, 8 ஆகஸ்ட், 2020

Speechless silence with peace மௌனமாய்...

 Leave speaks  wind speaks

Twig speaks with drops of water and flower speaks

Leaves Blowing in the Wind on Make a GIF

Speak /Speech

Flower Gif - ID: 85249 - Gif Abyss

leaves moving-Buddhism


இலை பேசுது காற்று பேசுது

துளி(ர்) பேசுது பூ பேசுது

File:Cherry tree moving in the wind 2.gif - Wikimedia Commons

பே(ச்)சு

திங்கள், 13 ஜூலை, 2020

A Genie ஒர் பூதம்


Smiles and Shows two Tooth

Along with  its Canines
Nature's Smile 7 | Medical Humour
only Guide

Nature's Smile 3 | Medical Humour
இரு பல் காட்டி
சிங்கப் பல் நீட்டி
Best 500+ Happiness Pictures | Download Free Images on Unsplash
ஒரே வழிகாட்டி

Page 2 - Guardian Deity At Temple High Resolution Stock ...

புதன், 8 ஜூலை, 2020

No Chance of Originality தனித்துவம் என்பதே இல்லை

A word can't change even one
One country can't change the whole world
Is My Brain Static Or Constantly Changing? | A Moment of Science ...
constantly Changing
Constantly Changing Shapes | SLEEPARCHIVE

ஒரு சொல் மனசை மாற்றுமா?
ஒரே நாடு உலகை மாற்றுமா?
We're constantly changing quote via www.IamPoopsie.com | Change ...
மாறிலி.
Your body is just a part, a constantly changing part of the ...
How to be a fantastic leader in a constantly changing world - My ...

Green Moving Blob Constantly Changing Stock Footage Video (100 ...

Rabindranath Tagore quote: To be constantly changing one's plans ...


புதன், 24 ஜூன், 2020

CAT AND HONEY பூனையும் பூ நெய்யும்...

Some species may food to others
Leaf to Elephants,Cockroach to Cat
How to save the Rainforest
Rotation of living beings
There is a potentially huge health price for that plush green ...

பூனைக்கு கரப்பான் உணவு
கரப்பானுக்கு உயிர்ப் பிரிவு
Biodynamic Principles and Practices | Biodynamic Association
சுழற்சி...
Worms and Your Rabbit

வியாழன், 11 ஜூன், 2020

NATURE'S LAW இயற்கை அறம்

NO NEED OF WITNESS OR PROOF TO TRUTH
THAT WILL BE WITH IN YOU.
Children Witnesses in the Criminal Courts: Recognizing Competence ...

PLUNGER


அறிவியல் வளர்ந்தாலும் உலக்கை மூலம் ...

உண்மைக்கு சாட்சி நிரூபணம்
உன் மெய்க்குள் இருக்கும்
Viewing children as future criminals - spiked
உல(க்)கை
The Double Slit Experiment Demystified. Disproving the Quantum ...
இயற்கை அறம்