திங்கள், 21 ஜூலை, 2014

naming as a curse:அவ(ள்) மானப்படுத்துகிறார்

Its an path of world birth,and birth of world language
Its an Life's base,But named
As to curse,birth entrance of human.

உலக வழி, தாயின் மொழி
வாழ்வின் ஆதார(ம்)
பேர் சொல்லி! குறி!.

திங்கள், 14 ஜூலை, 2014

war and struggle போராட்டம்

To Power towers establish,coconut and palm trees fell down
Human deserts nature to eat,Nature deserts creatures to eat
War, Struggle   Play.
மின் கோபுரங்கள் எழ தென்னை பனை விழ
இயறகையை மனிதர் தகர்த்து சாப்பிட, உயிர்களை இயற்கை...
போர் ஆட்டம்!