திங்கள், 30 செப்டம்பர், 2019

Enjoy with stars of humanity களித்திடு மீனுடனும் மானுடனும்

Each and Every Second with our Foot step
Earth and Sky is mingling
Image result for earth and sky
Filter it.
Image result for filter it

ஒவ்வொரு நொடியிலும் எடுத்து வைக்கும் அடியிலும்
பூமியும் வானும் கலந்து கிடக்கிறது
Image result for earth and sky
சலித்தெடு.

வெள்ளி, 20 செப்டம்பர், 2019

mid-night pooja and prayer நள்ளிரவு பூஜையும் எலுமிச்சை திருஷ்டியும்

We can practice lemon ritual and fill the moon
We can activate ChandrayanII rover wtih that

Image result for lemon ritual for karma removalImage result for lemon ritual for karma removal

BOOMARANG.

Image result for chandrayan 2 live news

எலுமிச்சை சுற்றி நிலவை நிறைப்போம்
சந்திராயன் II ன் ரோவரை செயல்படவைப்போம்
Image result for chandrayan 2 live news
 பூமராங்.