வியாழன், 23 ஜனவரி, 2014

ந ன் று எது தீ து?

நாயுருவி கூட நன்றாய்த்தான் பூக்கிறது
தாழையில் நாகம் மோகம் கொண்டிருக்கிறது

என்றாலும் ஒன்றாமோ?

வியாழன், 16 ஜனவரி, 2014

ஜீவிதம் மாயையா?

பூமித்தாயா? சூரியக்குழந்தையா?
ஆறுகள் இரத்த நாளமா? சமுத்திரம் இரத்தமா?


மாயா சக்தி