ஞாயிறு, 16 ஜூன், 2013

வாழ்க்கை முழுதும் தேடல்

தேடியே வாழ்வு முடிந்த பிறகும்
தேடிய வாழ்வு முடித்த பிறகும்

தேடல் இருக்கக் கூடாது.

புதன், 5 ஜூன், 2013