சனி, 5 ஜனவரி, 2019

LIGHT ஒளிரட்டும்

Reflections and Images are always beautiful
Scenes are more attractive than Truths

Image result for bright LIGHT IS truth

Realize
Image result for bright LIGHT IS truth

பிரதிபலிப்புகளும் பிம்பங்களும்  அழகானவை
உண்மைகளை விட காட்சிகள் கவர்ச்சியானவை
Related image
தெளியட்டும்.