சனி, 16 ஜூலை, 2016

எதிர் பார்ப்பு எதிரி பார்ப்பு expectation and Enemy's watch

Crushed it and crisped it
tear and tore
Brave and new cloth...
கசக்கிப் பிழிந்தேன்
கிழிந்து கிடந்தது
துணி(வு)முறிவில்லா(த) விஷம் No relief from this poison

Crushed to take Juice
Gist I got is
PoisonWe Shame

V sum.
கசக்கிப் பிழிந்தேன் சாறு எடுக்க‌
வந்தது பழரசமல்ல‌
விஷம்./
வி ஷேம்/
வி ஷம்