சனி, 26 மே, 2012

பூரானா பூ மனமா?/ பூ மனப் பூரான்கள்


தடம் பதியா(த) சாலைகளில்
நினைவூறல்களுடன் மணம் பரவும்
இளமனது முதுவயது

பயம்


நாயும் பூனையும் நண்பர்களாக
மனிதர்கள் எல்லாம் துன்பங்களாக
ஊரும் பாம்பும் ப(ல்)லியும்.

சனி, 19 மே, 2012

எல்லைக் கோடு (கேடு)


சமமாய் முகம் பார்க்காமல்
குறியாய் பார்க்கிறார்கள்
பெண்களை.

வியாழன், 3 மே, 2012

சேர்க்கை


தேனீ எண்ணம் தியானம்
ஈயின் வண்ணம் காமம்
மீட்சியும் கவர்ச்சியும்.