திங்கள், 30 டிசம்பர், 2013

ஊக்க மது கை விடேல்

காலிப்பெட்டிகள் நிறைய கண்ணில் பட்டன
காலிப் புட்டிகள் நிறைய காலில் பட்டன
நெருப்பில்,பொறுப்பில்,வெறுப்பில்.

சனி, 14 டிசம்பர், 2013

திங்கள், 9 டிசம்பர், 2013

சொந்தம் எப்போதும்...

அவர் எழுதியது அப்படி இவர் எழுதியது இப்படி
நீ எழுதுவது எப்படி? கேட்டுக் கொள்:

கெட்டுக்கொல்:- விட்டுச் செல்!