திங்கள், 30 டிசம்பர், 2013

ஊக்க மது கை விடேல்

காலிப்பெட்டிகள் நிறைய கண்ணில் பட்டன
காலிப் புட்டிகள் நிறைய காலில் பட்டன
நெருப்பில்,பொறுப்பில்,வெறுப்பில்.

1 கருத்து: