புதன், 27 ஆகஸ்ட், 2014

GOD/ALMIGHTY:கடவுள்

EVERY THING WILL BE OCCURS
GOD WILL GIVES US,
HAPPY/SORROWஎல்லாம் இருக்கும் இருக்கும்
அல்லா கொடுக்கும் கொடுக்கும்
துன்பம் இன்பம்

ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட், 2014

FIND YOURSELF,FIND THE TRUTH:உன்னையே நீ அறிவாய்!

Parents tells good to children
Is this is Government telling and doing bad?
Find yourself!


செய் தக்கதை சொல்வார் பெற்றவர்
செயத் தகாததை சொல்வது அரசா?உண்மையை நீ அறியாய்,அறிவாய்!