திங்கள், 17 டிசம்பர், 2018

color coating வண்ணச் சாயம்

Train window Sun
slipped under bridge
Image result for dusk sun while train travelling nature scene
Magic
Image result for dusk sun while train travelling nature scene


ரயில் ஜன்னல் சூரியன்
பாலத்தடியில் கிடந்தது
Related image
மாயம்

ஞாயிறு, 9 டிசம்பர், 2018

Artificial drives... செயற்கையின் ஓட்டத்தில்..

very silence of the hour with plants
Time also being in silence
Image result for dusk evening with silent
Nature

Image result for dusk evening with silent

மரச் செடி கொடிகள் கைகட்டி நிற்க‌
வாய் மூடி மௌனித்துக் கிடக்கிறது
Image result for dusk evening with silent

இயற்கை

longing for Equality ஏங்கித் தவிக்குது ஒரு உள்ளம்

Darkness and wet floor is dangerous to life
Religions and languages are divides
Related image
To the bright of the world.
Image result for to the bright of the ;world

ஈரமும் இருளும் உயிர்க்கொல்லி
மதமும் மொழியும் சேரத் தடை
Related image
உலகுய்ய...

ஞாயிறு, 2 டிசம்பர், 2018

NATURE இயற்கை


Related image


Two moving vehicles on the same road
Part away with different directions
Related image
Life


Image result for two vehicles coming in same route and part away in different paths


ஒரு சாலையில் செல்லும் இரு வாகனம்
இரு வேறு பாதைகளில் பிரிந்து விடுவது
Related image


வாழ்வு