வியாழன், 25 செப்டம்பர், 2014

Learning is Education not knowing Literacy.கற்பதே கல்வி படிப்பதல்ல


Telling to Read;Reading to tell,
Reading to keep;Though Reading we didn't care
Read and learn by step by step to change.


படிக்கச் சொல்கிறோம்; படித்துக் கொள்கிறோம்
படித்துச் சொல்கிறோம், படித்து(க்/ம்) கொல்கிறோம்
படி, படி, படிப்படியாக!

வியாழன், 11 செப்டம்பர், 2014

Life starts with merger of both happy and sorrow:இன்பக் கேணி துன்பத் தோணி


ஆவுடையப்பன் லிங்கம் பேணி
ஆவுடையம்மாள் யோனி
அசிங்கம் போ நீ!
Life have two sides like coin
happy and sorrow plays vital role
if u think it is ugly leave it.