புதன், 17 ஜூன், 2015

நமோக்களும் மோடிகளும்..NAMO NAMA MODI

Patriotists sowed their life seeds to country
Now weeds and bushes are thriving..Head vibs

Miracles and Magic of rulers.
உயிரை விதைத்தார்கள் கதிர்களாய்,
தலை சுற்றுகிறது இந்தியக் களைகளால்

மோடி வி(த்)தை மறுபடியும்...

ஞாயிறு, 7 ஜூன், 2015

அ ம் மா ...அம்மா Oh..My dear Mother

அ ம் மா ...அம்மா
 Oh my dear Mother

Whole life is like lie
Like our Father's life
Both you given this..பொய்யாய் போனதந்த வாழ்க்கை
பொய்யாய் போன தந்தை வாழ்க்கை


தந்த வாழ்க்கை..

தாயுடன் தந்தை FATHER AND MOTHER

UN Measurable Love,Lust and Sex
Created  life until death
Ghost life...

காமம் கடலளவு கையளவில்
மெய் ஆயுள் வரை போய்
உயிர் ஆவி...

புதன், 3 ஜூன், 2015

14+2 சுச் பாரத், மூச் பாரத்...Clean India silent India

No Freedom of thought
No Freedom to Write and Speak
Only 14%Vat Tax+Clean India Taxes.
Image from nasa.gov

இரண்டு வரி எழுத முடியவில்லை
ஒரு வரியும் கிடைக்கவில்லை
14% வாட் வரி...