ஞாயிறு, 31 டிசம்பர், 2017

Error in Images and political mistakes கட்சிப் பிழையா காட்சிப் பிழையா?

Black Sheeps grazing
white saree's supervision
Related image
In Greeny land
Image result for greeny land, goats are grazed by a wido in white saree in tamil nadu
கறுப்பு ஆடுகள் மேய்கின்றன‌
வெள்ளைச் சேலை மேய்க்க‌
Image result for widow in white saree
பச்சை வயக்காட்டில்.

சனி, 23 டிசம்பர், 2017

country became dust bin and poisonous potted house: குப்பை மேடாச்சு நச்சு வீடாச்சு

Put honesty in Dust bin

Collect violence blood in Non-Violence Vessel
Image result for collect violence blood in ahimsa vessel

NOW It is our Indian Democracy.

Image result for collect violence blood in ahimsa vessel

நேர்மையைத் தூக்கி குப்பையில போடுங்க‌
அஹிம்சைப் பாத்திரத்தில் இரத்தம் பிடிங்க‌
Image result for collect violence blood in ahimsa vessel
இந்தி(ய) (ஜன) நாயகம்

செவ்வாய், 12 டிசம்பர், 2017

Aged body உடல் பழசாப் போச்சு


A small negligible line between being and dying
Newborns came to land to live
Related image

Old and New(s)
Related imageஇருப்பார் இல்லை என்பார்
இல்லாதார் வந்து இருப்பார்
Related image
பழசு(ம்) புதுசு(ம்)

வெள்ளி, 8 டிசம்பர், 2017

Lady of Death ம(ர)ணப் பா(ர்)வை

Body crushed and Life breath left
But with Tail thoughts still shakes
Image result for beautiful lady taking rest with her head rest on lover shoulder
Lizard Sacrifice.

Related image
உடல் நசுங்கி உயிர் இழந்து
நின(வு)வால் துடித்தபடி
Related image
ப(ல்)லி