ஞாயிறு, 9 ஜூன், 2019

Is it root is differ leaves வேர் வேறு துளிர்


Life incidents and Thoughts
are shedding driyed Leaves...
Related image

on Root
Image result for dried leaves shedding
உதிர்ந்து விழும் சருகுதான்
வாழ்வின் நிகழ்வும் நினைவும்
Related image

 வேரிடம்
Related image