வெள்ளி, 26 ஜனவரி, 2018

EVM: Electronic Voting Machine வாக்கு எந்திரம்...

To Shut up Politicians mouth
To open Good leaders mouth
Image result for voting system in india

Voting ?

Image result for voting system in india

திறந்த வாயை மூடவும்
மூடிய வாயை திறக்கவும்
( Democracy: of the people
                       by the people
                        For the Rich)
எந்திரம்