வியாழன், 31 டிசம்பர், 2015

எல்லாமே.ஒரு.கணக்குதான்.2016.begins.Everything.is.in.Calculation

Daily.sheets.to.tear
Daily.days.to.mark
To.keep.Ledger.ஒவ்வொரு.தேதியும்.கிழிக்க
ஒவ்வொரு.நாளும்.குறிக்க
புத்த(க).கணக்கு.

செவ்வாய், 22 டிசம்பர், 2015

மலர் மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார் After Death What will happened?

Echo of Orchestra up to sky vibration
A body laid along with dancers

Flies celebrates musicவாத்திய(ம்) இசை விண்ணதிர
ஒரு சவம் கிடக்க பல சவம் குதிக்க
ஈ மொய் இசை.செவ்வாய், 15 டிசம்பர், 2015

மின்னோட்டமும் மின்னூட்டமும் ELECTRICITY CHARGES

TO
EL CAR

You Burned as ELectric bulb there
Left and went
Fuse wire cut off....மின் விளக்காய் ஒளிர்ந்தாய்
அங்கிருந்து அகன்றாய் சென்றாய்!
மின்னிழை அறவே...

செவ்வாய், 8 டிசம்பர், 2015

கலாம் காலண்டர் மூழ்கிய சென்னை- 2015 செல் வராதே: Time facts of 2015 Chennai and A.P.J.AK bye bye

There is a time Teachers beat students
Now a days Students beating Teachers


Time changes Chennai submerging with A.P.J.ஆசிரியர் அடித்த காலம்...
ஆசிரியரை அடிக்கும் காலம்

கலாம் காலன்