வியாழன், 31 டிசம்பர், 2015

எல்லாமே.ஒரு.கணக்குதான்.2016.begins.Everything.is.in.Calculation

Daily.sheets.to.tear
Daily.days.to.mark
To.keep.Ledger.ஒவ்வொரு.தேதியும்.கிழிக்க
ஒவ்வொரு.நாளும்.குறிக்க
புத்த(க).கணக்கு.

2 கருத்துகள்: