ஞாயிறு, 16 ஏப்ரல், 2017

In our Mind Caves இரகசிய உலகில்

Thoughts of images are will move
Fear will absorbs all valuefull times
Image result for mind caves
Sound and waves.

Related image

பொய்யுரு விழுதாய் நகரும் ...
பொழுதெலாம் பயநாகம் விரியும்
Image result for mind caves
அரவம்

In this hurry and dis order world அவசர உலகில்

Mind will not differentiate image of
stick and curved bend lines with Snake
Image result for sticks and lines in the shape of snakes
sounds and vibrationsImage result for sticks and lines in the shape of snakes


குச்சியை,வளை கோட்டை காண்கிறது
பாம்பாய் தினம் மனம்
Related image
அரவம்

வியாழன், 13 ஏப்ரல், 2017

வாழ்கிறோம் என்றறிய வாழ்த்துங்கள் Greet everybody to be as beings

How many celebrations in this One day
Tamil New year along with many includes Chithiraikkani

Image result for gemssoothing with Gems.

Related image

எத்தனை திருநாள் இந்த ஒரு நாளில்
தமிழ் புத்தாண்டும் சித்திரைக்கனியும்
Related image
தணியும் மணியும்