ஞாயிறு, 16 ஏப்ரல், 2017

In this hurry and dis order world அவசர உலகில்

Mind will not differentiate image of
stick and curved bend lines with Snake
Image result for sticks and lines in the shape of snakes
sounds and vibrationsImage result for sticks and lines in the shape of snakes


குச்சியை,வளை கோட்டை காண்கிறது
பாம்பாய் தினம் மனம்
Related image
அரவம்

2 கருத்துகள்: