வியாழன், 25 ஜூலை, 2019

Always எப்போதும்

 In a Silent plain speech
Flowers with smell in ears
Related image
Love?
 Image result for silent plain

மௌன   சமவெளியில்பேச்சு
பூக்கள் காதில் வாசம்

Image result for silent plain
காதல்?


2 கருத்துகள்: