சனி, 28 ஜூன், 2014

தொலையாது பார்த்துக்கொள்

Human needs locks
Human locks and Human songs don't need
Keys:and locks.

மனிதர்க்குப் பூட்டுகள் வேண்டும்
மனிதப் பூட்டுக்கு  மனிதர் பாட்டுக்கு


சாவியும் பூட்டும்?

திங்கள், 16 ஜூன், 2014

காம உருமாற்றம்.

செயல்களில் இருந்து பார்வைக்கும்
பார்வையிலிருந்து வார்த்தைக்கும்...
வெற்றிடத்தில்!

ஞாயிறு, 1 ஜூன், 2014

வறண்ட பிரதேசங்களில் கற்கள்

வார்த்தைகளும் சொற்களும் அடையாளம்
மொழியும் ஆளுகையும் தொடு உணர் ஊடகம்
பாவனை பா வனை