ஞாயிறு, 14 அக்டோபர், 2018

UNIVERSAL CHALLENGES நியாயமற்ற பார்வைகள்


is it an challenge to Nature?
In the middle of Road
Image result for human is challenging to nature?
A Frock.
Image result for human is challenging to nature?

பிரபஞ்சத்துக்கே சவால் விடுகிறது
சாலையின் நடுவே அமர்ந்து
Image result for a frog sitting on the middle of the road
ஒரு தவளை...

Image result for a frog sitting on the middle of the road

திங்கள், 8 அக்டோபர், 2018

தனம் தரும் கல்வி தரும்....

Where I can hide my writings>
Where I can hide my words?
Image result for best seeds never fails
best seeds never fails...
Image result for best seeds never fails
எழுத்தை எங்கே ஒளித்து வைப்பது?
சொற்களை எப்படி சுருக்கி வைப்பது?
Related image
க(வி)தை (க)விதை

Image result for best seeds never fails

ஞாயிறு, 7 அக்டோபர், 2018

SKYSIGHT விண்கண்...

CLOUDY MOUNTAIN
FLASH MIX
Related image
SKY SIGHT
Related image

மேக மலை
மின்(னல்) குழம்பு
Related image
விண்கண்...