செவ்வாய், 17 ஜூலை, 2012

வாய் வழி வாழ்த்து


வாள் வாய்; வாழ்வாய் தோல்வாய்;
வீழ்வாய் கால்வாய்; ஆழ்வாய்.
சீ!

செவ்வாய், 10 ஜூலை, 2012

விஸ்வ பாரதி


இரு நாட்டு தேசிய கீதம்
இயற்றிய மகா கவிப் பள்ளியில்
மூத்திர வேதம்.