புதன், 14 மே, 2014

தையல் வேலை

துணியோடு சேர்த்து என்னையும்
தைக்கிறாள் துணிவோடு


மனை(வி) துணை(வி) திருடி!

தூங்கா மணி விளக்கு:கலங்கரை விளக்கம்.

நின்று எரியும் விளக்காக
அமர்ந்திருந்தேன்


அசையாத சுட ரோடு ஒளி(ர்)ந்தபடி

வியாழன், 8 மே, 2014

இரண்டு உச்சம் மீதம் எச்சம்

வங்கம் தந்த தங்கப் பு(தை)யல்
அக்கினி நட்சத்திர வேணில் தாக்கம் தகர்த்த
இயற்கைப் பயல்