வியாழன், 28 ஏப்ரல், 2016

விளங்கட்டும் விளக்கட்டும்.விளக்கெட்டும்....to be an Icon...

One Name is like Tamil Thirukkural fame
One Name like Loud Reading of a poem


Your Name suited to place to ever live...குறு வரிக் குறளாக ஒரு பேர்
ஒரு கவி(தை)க் குரலாக ஒரு பேர்


ஊருக்கு(ம்) உன் பேர்.

வெள்ளி, 15 ஏப்ரல், 2016

மது அகற்றிய வெடியும் வாணமும் புத்தி புகட்டாத கேரளத்துப் பட்டாசு: Kerala crackers

Kerala state Stood first in Education
But not ban Crackers even after tragedy
Crackers & Liquorகேரள மாநிலக் கல்வி முதல்
கேரள அரசு தேர்தலுடன்
பட்டாசு போதைஞாயிறு, 3 ஏப்ரல், 2016

உலகோர் கசாப்புக் கடை. World is a Butcher's shop

Some Bulls useful to crush and grind
some useful to pull the cart with loads


until to go Butcher's Shopசெக்கு மாடுகள் செக்கு மாடாகவே
வண்டி மாடுகள் வண்டி மாடாகவே
கசாப்பு வரை.