வியாழன், 28 ஏப்ரல், 2016

விளங்கட்டும் விளக்கட்டும்.விளக்கெட்டும்....to be an Icon...

One Name is like Tamil Thirukkural fame
One Name like Loud Reading of a poem


Your Name suited to place to ever live...குறு வரிக் குறளாக ஒரு பேர்
ஒரு கவி(தை)க் குரலாக ஒரு பேர்


ஊருக்கு(ம்) உன் பேர்.

2 கருத்துகள்: