ஞாயிறு, 2 டிசம்பர், 2018

NATURE இயற்கை


Related image


Two moving vehicles on the same road
Part away with different directions
Related image
Life


Image result for two vehicles coming in same route and part away in different paths


ஒரு சாலையில் செல்லும் இரு வாகனம்
இரு வேறு பாதைகளில் பிரிந்து விடுவது
Related image


வாழ்வு

2 கருத்துகள்: