வெள்ளி, 9 ஜூன், 2017

Hiding Politics உள்ளிருக்கு(ம்) அரசியல்

 In our Panchayat road
Reliance snake crawling
Image result for reliance cable networks digging all roads
Jio reliance Snake

Image result for reliance cable networks digging all roads


ஊராட்சி சாலையில்
ஊர்கிறது ரிலையன்ஸ்
Related image

பாம்(பு)

2 கருத்துகள்: