ஞாயிறு, 21 ஆகஸ்ட், 2011

படி! கல்!


படிப் படியாய் முன்னேற
வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையை
படி!

1 கருத்து: