வியாழன், 6 ஆகஸ்ட், 2015

Poem is best seed:கவிதை க-விதை

Poetry comes out like fountain
while we are in excess sorrow and happy

Poems are best seeds to a poet.அதிகம் இன்பத்திலும் வரும்
அதிகம் துன்பத்திலும் வரும்

க(வி)தை (க)விதை  கவி(தை)

பொருள்:

க- விதை = சிறந்த விதை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக