ஞாயிறு, 19 ஜூன், 2016

வேல் வீர வேல் Warrior never fears to War

Earth is long to roll over
Bravery is up to end of Deathconquer Fight.


போக நிறைய பூ(மி) இருக்கு
சாக குறைய வீரம் இருக்குவெல் வெற்றிவேல்.2 கருத்துகள்: