ஞாயிறு, 26 ஜூன், 2016

ஒவ்வொரு நொடியும் கணக்கில்....Each and Every second is to count

Melting in the Time space
Every day wandering with thoughts


Steps of Reading to burst out

காலப் பெருவெளியில் கரைந்தபடி...
நாளும் நினைவுகளுடன் அலைந்தபடி..


படி...வெடி...

2 கருத்துகள்: