வெள்ளி, 5 ஆகஸ்ட், 2016

கெடுத்து...spoil

Decayed Soil,polluted Sky,raped female and melting gold
You and Me Every Eye and in and out


totally spoiled rain Acid Rain Changes.
மண்ணையும் விண்ணையும் பெண்ணையும் பொன்னையும்
உன்னையும் என்னையும் உள் வரிக் கண்ணையும்


வாரி(க் கொடுத்த) மாரி மாறி!
2 கருத்துகள்: