செவ்வாய், 29 நவம்பர், 2016

Timeஉனக்குத் தெரிந்த பட்டாம்பூச்சி You only know that Butterfly

Time Changes with grey hair and shattering leg
Straight but it is one way traffic
Related image

parallel path...

Image result for great love and beautiful my fair lady
காலம் பல வழிப்படும் காலில்
நேர்கோடும் ஒரு வழிப்பாதையும்
Related image

சேரா இணை

2 கருத்துகள்: