வியாழன், 2 மார்ச், 2017

குடி நீர் Drinking Water


Government,political party,Law and Justice will not give
No water in ponds,lakes and Rivers
Image result for waterless cauvery
Pray Nature(for that)
Image result for waterless cauvery

அரசு, கட்சி,சட்டம் நீதி தராது
ஆறு ஏரி குளம் இல்லாது நில்லாது
Related image
இயற்கை வேண்டு(ம்)
Related image


Related image

2 கருத்துகள்: