செவ்வாய், 28 பிப்ரவரி, 2017

Emptiness and fulfilment: வெற்றிடம் மாற்றம் இடம் நிரப்பி

He is there at cross road
He is not there at cross road in public
Image result for changes only never change quotes
That is Life.

Related image


அந்த இடத்தில் அவன் இருந்தான்
அந்த இடத்தில் அவன் இல்லை
Related image
வாழ்க்கை

2 கருத்துகள்: