ஞாயிறு, 14 டிசம்பர், 2014

நாய் வால் Dog's Tail

Hunger and lust will not ends up
Power cut never ends up with Tamil Nadu

Conservative watery mind.எப்போது(ம்) பசி(யும்) காமம்-உம்
எப்போது(ம்) மின்வெட்டு(ம்) தமிழகம்

கர்நாடகம் நீ(ர்) மனது!

2 கருத்துகள்: