செவ்வாய், 5 மே, 2015

பொருள் ஆ!....தாரம்.Economics

I do Walking in all directions
Don't know Where & How to reach?
Economics...


எல்லா திசைகளிலும் நடக்கிறேன்
எப்படி செல்வது எனத் தெரியாமல்
பொருள் ஆதாரம்...

2 கருத்துகள்: