வியாழன், 21 மே, 2015

இயற்கை செயற்கை சேர்க்கை புதிர்க்கை: Nature,Artificial merges creates puzzles.

Grazing cattle and insect eating crane
Both are making sum to you
For me Why not to all..புல் தின்னும் மாடு பூச்சி உண்ணும் கொக்கு
ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு கணக்கு உனக்கு
 எனக்கு -ஏன் நமக்கு

2 கருத்துகள்: