ஞாயிறு, 29 மே, 2016

முடவன் பேர் விளங்க ஊர் விளங்க...Name is very popular and fame of lame

Praise spreads like Flower's smile and smell
Name spreads like Gold and soil's valueNo chance to Understand U R Honey....


பூ விளங்க புகழ் விளங்க
 பொன் விளங்க மண் விளங்க


  நீ விளங்காமல் போன தேன்?2 கருத்துகள்: