வெள்ளி, 13 மே, 2016

கடக்க வேண்டும் to pass through it....

Earth is openly laying in bed with seeing sky
Flower wash have Bits of cigarette pieces in it

God


வானம் பார்த்தபடி படுத்து கிடக்கிறாய்
பூந்தொட்டியில் பீடித் துண்டுகளுடன்கடவுள்!


2 கருத்துகள்: