வியாழன், 12 பிப்ரவரி, 2015

எதிர்பார்க்காதே! Don't Expect

Don't Drink liquor
Don't see World cup
Renew and sow seeds...மதுக்  கோப்பை  தூக்காதே
உலகக்   கோப்பை பார்க்காதே
பதிப்பி புதுப்பி

2 கருத்துகள்: