புதன், 5 அக்டோபர், 2016

வெளிக்காட்டு வெட்டவெளிக் காற்று Expose ; open space wind

wind speaks with your saree edge
Time scratches me in front mirror
Image result for come on we will jointly kill the time
we jointly kill the time

Image result for come on we will jointly kill the time

காற்றுன் சேலை நுனியோடு பேச‌
காலம் கண்ணாடி முன் எனை உரச‌
Image result for come on we will jointly kill the time
சேர்ந்து கொ(ள்)ல்வோம்.


Image result for come on we will jointly kill the time

2 கருத்துகள்: