புதன், 3 மே, 2017

மாரி மாறி... Goddess of Mari to Rain seasonal changes.mind changes

Economic progress of society
in the form of beauty to destruction

Image result for abnormal changes

abnormalcyRelated image


பொருளாதாரக் கண் பா(ர்)வை
அழகியல் வடிவுடன் அழிவில்
Image result for abnormal changes
(அ)கோரம்

2 கருத்துகள்: