திங்கள், 30 மார்ச், 2015

Color,Quality,which one? where is it? நிறம் தரம் எது? ஏது?

One is coming in and other one is going out
And other one is going out and next one is coming in
this scene is Ever Constant...ஒன்று வருகிறது ஒன்று செல்கிறது
ஒன்று செல்கிறது ஒன்று வருகிறது
என்று(ம்) நிரந்தரம்...

2 கருத்துகள்: